LoggeRhythms

The F&ES acapela group.

SIG Leaders

AJ Hudson (aj.hudson@yale.edu)
Hope Bigda-Peyton (hope.bigda-peyton@yale.edu)
Oliver Tully (oliver.tully@yale.edu)
Austin Bryniarski (austin.bryniarski@yale.edu)