Marian Chertow and Lye Lin-Heng
Marian Chertow (L) and Lye Lin-Heng (R)